Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας

Eργασίες Oμάδων

Ομάδες: Πράξη 62 (ΟΠΣ 479325) «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Α/Θμιας και Β/Θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»
Ομάδα Εκπονητών Σεναρίων  (OES)  -  1 διαθέσιμη εργασία ομάδας
Υποέργο 1  (YP1)  -  82 διαθέσιμες εργασίες ομάδων
Υποέργο 2  (YP2)  -  1 διαθέσιμη εργασία ομάδας